wat is een Opinie? - NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

wat is een Opinie?

diensten NivE

Zie voor de aanvraag voor een Opinie de keuze in het hoofdmenu.

U heeft een Opinie nodig indien u een hypothecaire financiering ten behoeve van een woning op een bestaand erfpachtrecht uitgegegeven voor 1 januari 2013 wilt aanvragen. De banken vragen daarom.

Is de (her)uitgifte van het erfpachtrecht na 1 januari 2013 gedaan dan heeft u niet persé een opinie nodig. Onze ervaring is dat banken er wel om vragen. Indien het een (her)uitgifte van het erfpachtrecht betreft na 1 januari 2013 dan moeten de erfpachtvoorwaarden voldoen aan de richtlijn van de NVB. (zie hoofdmenu) De bank toetst dan zelf of de erfpachtvoorwaarden voldoen aan de richtlijn.

De opinie is een toets van de erfpachtvoorwaarden op basis van de criteria opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Die criteria betreffen uitsluitend de voorwaarden voor financierbaarheid.

Het is raadzaam om een MijnErfpachtScan™ aan te vragen want dan worden niet alleen de criteria en de richtlijn van de NVB beoordeeld maar ook of het erfpachtcontract Consumentvriendelijk is, Duidelijk, Veilig, Nuttig en Doelmatig. Dat zijn de extra criteria van NivE, u weet dan zeker waar u aan begint als u het erfpachtrecht koop of besluit er juist van af te zien.

De kosten voor een MijnErfpachtScan™ bedragen € 950,00 inclusief BTW.Criteria financierbaarheid

Een erfpachtrecht gevestigd voor 1-1-2013 is in beginsel (her)financierbaar wanneer het aan alle hieronder vermelde criteria voldoet (de "Criteria"):

1. Duur van het erfpachtrecht en vergoedingsregeling
De akte van uitgifte moet helderheid bieden over de looptijd van het erfpachtrecht en de vergoeding
voor de erfpachter bij het einde van de erfpacht.

2. Canon en canonaanpassing
De actuele canon moet bekend zijn en de (verwachte) lastenontwikkeling voor de erfpachter moet
duidelijk en niet onaanvaardbaar zijn.

3. Geen verplichting tot koop
De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de erfpachter verplicht is om de bloot eigendom op enig
moment te kopen.

4. Wijziging erfpachtvoorwaarden
De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de bloot eigenaar het recht heeft om eenzijdig
erfpachtvoorwaarden te wijzigen die van materiële invloed zijn op de waarde van het erfpachtrecht.

5. Geen materiële aantasting genotsrecht
De akte van uitgifte mag geen bepalingen bevatten die het genotsrecht van de erfpachter materieel
aantasten.
=================================================================================
Deze Criteria hebben betrekking op erfpachtrechten met betrekking tot bestaande en
nieuwbouwwoningen (zie onder A). Voor erfpachtrechten waarbij de bloot eigenaar een overheid is
wordt voorlopig een uitzondering gemaakt (zie onder B).

De Criteria gelden zowel voor de huidige erfpachtvoorwaarden als voor de erfpachtvoorwaarden die
gelden na een eventuele herziening of verlenging.

(A) Woningen
De Criteria hebben betrekking op erfpachtrechten met betrekking tot bestaande en woningen in
aanbouw. Woningen zijn objecten met de Stuf WOZ gebruikscodes 10 (woning dienend tot
hoofdverblijf), 11 (woning met praktijkruimte), 12 (recreatiewoningen en overige woningen) en 20
(boerderij).

(B) Overheden als bloot eigenaar
Erfpachtrechten waarbij de bloot eigenaar een overheid is zijn tot op heden algemeen gefinancierd.
Overheden zijn bij de uitoefening van hun rechten uit de erfpachtovereenkomst gebonden aan
beginselen van behoorlijk bestuur. Dat biedt de erfpachter en de hypothecaire geldverstrekker enige
bescherming tegen een onredelijke uitoefening van rechten door de bloot eigenaar.
Deze Criteria zijn niet van toepassing op erfpachtrechten in handen van overheden. Voor de
toepassing van deze Criteria worden als overheid beschouwd: de Staat der Nederlanden, provincies,
gemeentes en waterschappen.
De opstellers van deze Criteria hebben zich tot doel gesteld om uiterlijk 1-3-2012
Modelerfpachtvoorwaarden bekend te maken. Overheden worden uitgenodigd om daar een bijdrage
aan te leveren. De opstellers van deze Criteria gaan er vanuit dat overheden, indien mogelijk, hun
erfpachtvoorwaarden bij de eerstvolgende herziening dan wel, indien eerder, bij de eerstvolgende
verkoop van het erfpachtrecht door de erfpachter aanpassen conform de
Modelerfpachtvoorwaarden.

(C) Erfpachtvoorwaarden van overheden
In het verleden zijn er erfpachtrechten uitgegeven die zijn gebaseerd op erfpachtvoorwaarden van
overheden. Voor zover deze erfpachtvoorwaarden niet voldoen aan de Criteria, zijn deze
erfpachtvoorwaarden desalniettemin financierbaar op voorwaarde dat de bloot eigenaar zich
onherroepelijk heeft verplicht om bij de uitoefening van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van
het erfpachtrecht voor onbepaalde tijd het beleid van de betreffende overheid volledig en zonder
uitzondering te volgen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu