criteria financierbaarheid (kort) - NivE

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

criteria financierbaarheid (kort)

Criteria financierbaarheid (dit is een sterk verkorte weergave, zie voor de volledige criteria in het menu)

Een erfpachtrecht gevestigd voor 31-12-2012 is in beginsel (her)financierbaar wanneer het aan alle hieronder vermelde criteria voldoet (de "Criteria"):

1. Duur van het erfpachtrecht en vergoedingsregeling
De akte van uitgifte moet helderheid bieden over de looptijd van het erfpachtrecht en de vergoeding voor de erfpachter bij het einde van de erfpacht.

2. Canon en canonaanpassing

De actuele canon moet bekend zijn en de (verwachte) lastenontwikkeling voor de erfpachter moet duidelijk en niet onaanvaardbaar zijn.

3. Geen verplichting tot koop

De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de erfpachter verplicht is om de bloot eigendom op enig moment te kopen.

4. Wijziging erfpachtvoorwaarden
De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de bloot eigenaar het recht heeft om eenzijdig erfpachtvoorwaarden te wijzigen die van materiële invloed zijn op de waarde van het erfpachtrecht.

5. Geen materiële aantasting genotsrecht

De akte van uitgifte mag geen bepalingen bevatten die het genotsrecht van de erfpachter materieel aantasten.
=========================================================================

Deze Criteria hebben betrekking op erfpachtrechten met betrekking tot bestaande en nieuwbouwwoningen (zie onder A). Voor erfpachtrechten waarbij de bloot eigenaar een overheid is wordt voorlopig een uitzondering gemaakt (zie onder B).

De Criteria gelden zowel voor de huidige erfpachtvoorwaarden als voor de erfpachtvoorwaarden die gelden na een eventuele herziening of verlenging.

(A) Woningen
De Criteria hebben betrekking op erfpachtrechten met betrekking tot bestaande en woningen in aanbouw. Woningen zijn objecten met de Stuf WOZ gebruikscodes 10 (woning dienend tot hoofdverblijf), 11 (woning met praktijkruimte), 12 (recreatiewoningen en overige woningen) en 20 (boerderij).

(B) Overheden als bloot eigenaar

Erfpachtrechten waarbij de bloot eigenaar een overheid is zijn tot op heden algemeen gefinancierd.
Overheden zijn bij de uitoefening van hun rechten uit de erfpachtovereenkomst gebonden aan beginselen van behoorlijk bestuur. Dat biedt de erfpachter en de hypothecaire geldverstrekker enige bescherming tegen een onredelijke uitoefening van rechten door de bloot eigenaar.
Deze Criteria zijn niet van toepassing op erfpachtrechten in handen van overheden. Voor de toepassing van deze Criteria worden als overheid beschouwd: de Staat der Nederlanden, provincies, gemeentes en waterschappen.
De opstellers van deze Criteria hebben zich tot doel gesteld om uiterlijk 1-3-2012 Modelerfpachtvoorwaarden bekend te maken. Overheden worden uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren. De opstellers van deze Criteria gaan er vanuit dat overheden, indien mogelijk, hun erfpachtvoorwaarden bij de eerstvolgende herziening dan wel, indien eerder, bij de eerstvolgende verkoop van het erfpachtrecht door de erfpachter aanpassen conform de Modelerfpachtvoorwaarden.

(C) Erfpachtvoorwaarden van overheden
In het verleden zijn er erfpachtrechten uitgegeven die zijn gebaseerd op erfpachtvoorwaarden van overheden. Voor zover deze erfpachtvoorwaarden niet voldoen aan de Criteria, zijn deze erfpachtvoorwaarden desalniettemin financierbaar op voorwaarde dat de bloot eigenaar zich onherroepelijk heeft verplicht om bij de uitoefening van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van het erfpachtrecht voor onbepaalde tijd het beleid van de betreffende overheid volledig en zonder uitzondering te volgen.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu